Algemene Voorwaarden Marina Rijnsburg Paintball

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Marina Rijnsburg Paintball gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
1.2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Marina Rijnsburg of het feitelijk deelnemen aan Paintball van Marina Rijnsburg of door het betalen van het verschuldigde tarief.
1.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Marina Rijnsburg, tenzij Marina Rijnsburg en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.
1.4 Marina Rijnsburg is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als Marina Rijnsburg deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

2. Verplichtingen Marina Rijnsburg
2.1 Marina Rijnsburg is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben.
2.2. Marina Rijnsburg is verplicht om met inachtneming van de risico’s verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

3. Verplichting van de opdrachtgever en deelnemer 
3.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Marina Rijnsburg of de vertegenwoordiger van Marina Rijnsburg te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
3.2 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Marina Rijnsburg of vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
3.3 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Marina Rijnsburg. De deelnemer stelt Marina Rijnsburg zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk aan het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen.
3.4 De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Marina Rijnsburg en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Marina Rijnsburg is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
3.5 De deelnemer die zodanige hinder en last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Marina Rijnsburg van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
3.6 Marina Rijnsburg houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
3.7 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

4. Aansprakelijkheid 
4.1 Deelname aan arrangement en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Marina Rijnsburg zelf, is Marina Rijnsburg niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
4.2 Marina Rijnsburg is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door haar aangeboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan Marina Rijnsburg kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet.
4.3 Marina Rijnsburg is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
4.4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Marina Rijnsburg, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
4.5 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Marina Rijnsburg leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Marina Rijnsburg gesloten aansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.
4.6 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Marina Rijnsburg aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van haarzelf, of door haar ‘toegelaten’ derden.
4.7 De deelnemer en/of de opdrachtgever is en blijft volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel aan derden voor, tijdens en na het arrangement en/of activiteit.
4.8 De deelnemer en/of de opdrachtgever vrijwaart Marina Rijnsburg van alle schade van mededeelnemers, werknemers en andere personen, waarvoor Marina Rijnsburg op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de WA-verzekering door Marina Rijnsburg geen dekking mocht worden gegeven.

5. Opzegging door Marina Rijnsburg
5.1 Marina Rijnsburg heeft altijd het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. Marina Rijnsburg is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
5.2 Bij opzegging door Marina Rijnsburg wegens de in 5.1 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. Marina Rijnsburg zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
5.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer plaats, tenzij hiervoor schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Marina Rijnsburg zal het arrangement kosteloos verplaatsen indien wegens extreme weersomstandigheden het arrangement niet uit te voeren is in verband met o.a. veiligheid.
5.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals het oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Marina Rijnsburg het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door ons ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Marina Rijnsburg kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Marina Rijnsburg heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

6. Annulering
6.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren door middel van een brief of een email. De datum van ontvangst  van de schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum. Kosteloos annuleren bij slechte weersvoorspellingen.
6.2 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval verschuldigd aan de Marina Rijnsburg;
a. tot 21 dagen voor aanvang: kosteloos annuleren
b. 21 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs
c. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.